1. کمیته اسناد و مدارک پزشکی :

           بررسی و نظارت دائمی مطلوب و منطقی پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمان بیماران  

         2. کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه :

          بررسی و تعیین حوادث غیر مترقبه  محتمل و منتظر  الوقوع در منطقه و تهیه  برنامه هایی  اجرایی در زمینه 

          حوادث غیر مترقبه

         3.کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه :

         جهت بررسی علل مرگ و میر ، روند مرگ و میر و جلوگیری از موارد  مرگ و  میر قابل اجتناب ، تجزیه و تحلیل

          و بررسی عوارض  اتفاق افتاده و اتخاذ تدابیر درمان جلوگیری از بروز عوارض ناخوانسته و پیشگیری از آن .

          4.کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی :

           نظارت بر بهداشت محیط بهداشت بیمارستان ، نظارت بر بهداشت فردی و بررسی عفونتهای بیمارستانی به

           صورت روتین ، نظارت  بر نحوه دفع  بهداشتی زباله ها  و انجام  واکسیناسیونهای ضروری برای کلیه  پرسنل و

           ایجاد  یک سیر کامل جهت عدم گسترش عفونت  بیمارستانی 

            5. کمیته دارو و درمان و تجهیزات :   

             به منظور تضمین خدمات درمانی در مجموعه  بیمارستان  و اورژانسها ، کنترل  کیفیت  و کمیت  دارو ها و

            تجهیزات و  سایر مسایل مهم و حیاتی 

             6. کمیته ترویج و تغذیه با شیر مادر :

                ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش اطفال ، بررسی مشکلات و موانع موجود آموزش مشاوره شیر دهی

               به مادران ، فراهم نمودن امکانات رفاهی و اتاق شیر مادر جهت مادر شیرخوران بستری . 

              7. کمیته مننژیت :

                بررسی علل موارد مننژیت ویرال و باکتریال و گزارش دهی به موقع به مرکز بهداشت شهرستان و نظارت

                بر نحوه درمان  کامل آن