بخش تالاسمی بیمارستان شهید فهمیده از سال 1383 بصورت مستقل و با 15 تخت فعال پاسخگوی 320 نفر بیمار

مبتلا به  تالاسمی در سطح استان می باشد . فعالیت این بخش بصورت  صبح و عصر  با 2 نفر پرستار و 2 نفر بهیار 

می باشد.

تجهیزات این بخش شامل :                  

ترالی اورژانس ، دستگاه الکتروشوک ، دستگاه ساکشن ، مانومتر اکسیژن ، تعداد 14 عدد تخت دوشکن ،

مجموعه ای از خدمات بخش تالاسمی به بیماران :

تزریق سرم دسفرال ، انفوزیون خون بیماران تالاسمی ، نمونه گیری جهت آزمایشات شش ماهه بیماران ، ارجای

بیماران جهت اکوی سالیانه ، ثبت کلیه آزمایشات و تشکیل پرونده بیماران ، تهیه و توزیع پمپ دسفرال برای بیماران

، انجام تزریقات سرپایی بیماران ، تهیه و توزیع وسایل پمپ دسفرال بین بیماران .

ضمناً دو روز در هفته کارشناس روانشناسی در بخش حضور فعال داشته و مشغول انجام وظیفه می باشد