در رادیولوژی بیمارستان شهید فهمیده فقط گرافی های ساده و در صورت حضور متخصص گرافی های با کنتراست

نیز انجام می شود .

نیروهای شاغل در این واحد :

 یک نفر مسئول فنی ، یک نفر کارشناس و یک نفر تکنیسین رادیولوژی مشغول انجام وظیفه می باشد .

تجهیزات موجود : 

دستگاه پرتابل ، دستگاه جنرال استیل 500 میلی آمپر ، دستگاه پروسسور ، کاست استند، نگاتوسکوپ  می باشد