نام واحد : داروخانه

          فعالیت : شبانه روزی

          پرسنل شاغل در واحد : 1 نفر داروساز ، 2 نفر تکنیسین دارویی ،  5 نفر پرسنل

         داروها و تجهیزات موجود :

                        داروهای بیماران خاص ( تالاسمی )  شامل : دسفرال ، فیلتر ، ست خون ، ست سرم ، آنژیوکت

                        داروهای بیماران بستری    شامل : انواع سرم ، آنتی بیوتیک و داروهای مخصوص بیماران بستری

                        داروهای بیماران سرپایی     شامل : انواع داروهای مورد نیاز کودکان