در  آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده کلیه آزمایشات بیماران تالاسمی ، آزمایشات بالینی ، آزمایشات کراس مچ

 و خون رسانی  بیماران  تالاسمی ، انجام آزمایشات بیماران  بستری که  مختص به  بیماران  اطفال می باشد صورت

 می گیرد .

 بخش های فعال در آزمایشگاه :

 بانک خون ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، هماتولوژی ، سرولوژی ، بیوشیمی ادرار ، انگل شناسی ، 

 هورمون شناسی ،  ایمنولوژی  می باشند .

 ساعت کار آزمایشگاه مرکز نیز بصورت شبانه روزی می باشد .

 پرسنل شاغل آزمایشگاه

1 نفر مسئول فنی، 1 نفر کارشناس ، 4 نفر کاردان 1،  نفر تکنیسین آزمایشگاه  و 1 نفر مسئول پذیرش مشغول

 انجام وظیفه می باشند .

 تجهیزات :

 دستگاه سل کانتر ، سدیمان ریدر ، کو آگوگومتر ، فتو متربیوشیمی ، سروفیوژ بیلی روبینو متر