بخش اطفال بیمارستان شهید فهمیده آمادگی پذیرش بیماران نیازمند به بستری از سنین یک ماه تا 15 سال را دارد

چنانچه بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه داشته باشند به مراکز درمانی سطح شهر که دارای مراقبت فوق باشند

اعزام می شوند .

در بخش اطفال : 13 نفر پرستار ، 5 نفر بهیار ، 3 نفر کمک بهیار و 1 نفر سرپرستار مشغول انجام وظیفه و خدمت

به بیماران بستری می باشند .

تجهیزات بخش اطفال :

دستگاه الکترو شوک ، دستگاه نوار قلب ، نبولایزر ، پالس اکسی متر ، ترالی اورژانس ، مانومتر ، چادر اکسیژن و

ساکشن می باشد.